Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
PharmDr. Marie Loučková, Bc. Alena Šindelářová

Návrat studia oboru farmaceutický asistent na střední školu?

První část exkluzivního rozhovoru s PharmDr. Marií Loučkovou, vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeží v Praze, a Bc. Alenou Šindelářovou, předsedkyní Sekce farmaceutických asistentů ČAS.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov IV.

Vloženo: 09.11.2007, 06:12 | Čteno: 7240×

Zľavy a rabaty

§ 36 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie poskytovať ani prijímať zľavy a rabaty v naturáliách.” § 45, ods. 1 zákona č. 577/2004 Z.z.:
„Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.” § 36 ods. 2 písm w) zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný vyberať od pacientov úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške podľa osobitného predpisu.” § 36 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie vyberať finančnú úhradu za výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, za ktoré prislúcha finančná úhrada podľa osobitného predpisu, okrem prípadu, ak lekár na základe písomného súhlasu pacienta vyznačí na lekárskom predpise v časti Hradí pacient finančnú úhradu pacienta, ani vyberať finančnú úhradu v nesprávnej výške.” V posledných rokoch sa u viacerých poskytovateľov uplatňuje tzv. vernostný systém bonifikácie pacienta za výber liekov a za nákup doplnkového sortimentu. Uplatnením vyššie popísaného postupu dochádza k porušeniu všetkých uvedených zákonných ustanovení. Takto postupujúci držitelia však obchádzajú uvedené zákonné ustanovenia takým spôsobom, že na pokladničnom doklade uvedú správnu sumu doplatku pacienta aj poplatku sa služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale od pacienta inkasujú odlišnú (nižšiu) sumu.

SLeK sa domnieva, že takýto spôsob motivácie klienta vedie k:
  • neúčelnej spotrebe liekov,
  • narúšaniu princípov kategorizácie a liekovej politiky štátu,
  • neoprávnenému využívaniu verejných zdrojov,
  • narúšaniu významu regulačných poplatkov,
  • narúšaniu hospodárskej súťaže (poskytovateľ dodržiavajúci zákonné pravidlá je v konkurenčnej nevýhode)
Štát, ktorý kompetenciou danou Ministerstvu zdravotníctva reguluje ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, výšku úhrady zdravotnou poisťovňou a percentuálnu výšku doplatku pacienta ako aj výšku a obsah regulačných poplatkov, takto stráca všetky tieto regulačné nástroje, ktoré sa dostávajú do rúk ekonomicky silných skupín. Zmyslom týchto nástrojov a celej regulácie je efektívne využitie vzácnych zdrojov v procese používania liekov a zdravotníckych pomôcok. Porušovaním týchto princípov sú narušené základné princípy na ktorých je postavený systém celého zdravotníctva a štát postupne stráca možnosti priameho ovplyvňovania tohto segmentu.
V súvislosti s poskytovaním rozličných zliav a rabatov či už vo forme zákazníckych kariet alebo vo forme odpúšťania doplatkov na lieky alebo poplatkov za spracovanie receptu sa SLeK obrátila v konkrétnych prípadoch s konkrétnymi podnetmi na zdravotné poisťovne a na príslušné štátne orgány - VÚC, MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ŠUKL.
Úrad pre dohľad sa podnetom ohľadne lekárne v Čachticiach, ktorá nevyberala doplatky od pacientov vôbec nezaoberal.
MZ SR a VÚC sa k podnetom týkajúcom sa lekárne v Čachticiach vyjadrili v tom smere, že predmetný podnet zaradili do výkonu kontrolnej a dozornej činnosti v roku 2007.
ŠUKL sa vyjadril, že kontrolou zistili, že pacienti so zákazníckou kartou platili len 5 Sk za každý recept, doplatky boli na bločku z pokladnice uvedené, avšak pacientom boli odpustené. V lekárni boli voľne uložené letáčiky propagujúce zákaznícke karty a na dverách lekárne bol oznam o akcii bez doplatku, ktorá mala pokračovať do 30.6.2007 a taktiež plagát o akcii na jún 2007. Záver ŠUKLu bol taký, že doplatky na bločku z registračnej pokladne boli uvádzané a to že neboli v skutočnosti vybrané a teda sa v pokladnici nenachádzajú nie je predmetom posudzovania zo strany ŠUKL. Preto § 36 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z. ani § 19 ods. 1 zákona č. 577/2004 nebol porušený. Taktiež ŠUKL nezistil porušenie § 45 zákona č. 577/2004 Z.z., lebo pomer úhrady a poisťovne a pacienta ostal zachovaný (bolo to tak na bločku).
Daňový úrad sa podľa svojho písomného vyjadrenia podnetom o postupe lekárne v Čachticiach zaoberá, avšak o výsledku šetrenia nie je oprávnený SLeK informovať.
Zdravotné poisťovne sa v obdobnom prípade vyjadrili, že poskytovateľovi hradia z celkovej ceny lieku sumu, ktorú má podľa zoznamu liekov uhradiť a nekontroluje, či poskytovateľ žiada doplatok od poistenca alebo nie.

Za účelom zabráneniu obchádzania citovaných ustanovení zákonov SLeK navrhla nasledovné zmeny:
  • Zmenu vyhlášky č. 198/2001 Z.z. a to tak, že v § 31 sa dopĺňajú ods. 10 až 13: 10. „Výdaj liekov nesmie byť viazaný na poskytnutie alebo prijímanie naturálnych alebo finančných rabatov. 11. Poskytovanie naturálnych darov v súvislosti s výdajom liekov je obchádzaním zákona (§ 35 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z.). 12. Poskytovanie finančných darov v súvislosti s výdajom lieku bez zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca je obchádzaním zákona (§ 45 ods. 1 zákona č. 577/2004 Z.z.). 13. Reklama, ktorej obsahom je verejný prísľub poskytnutia finančného alebo naturálneho rabatu alebo daru v súvislosti s výdajom liekov je obchádzaním zákona (§ 8 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 147/2001 Z.z.).”
  • Zmenu § 36 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z. v tom zmysle, že doterajší ods. 6 sa dopĺňa o vetu:
    „Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom na zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.”
Poskytovaním akejkoľvek finančnej úhrady za výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok môže dôjsť ku súťaženiu medzi poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti na inej báze ako prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality a kvantity lekárenskej starostlivosti. Cieľom tohto návrhu je vyjasnenie postupu orgánov príslušných na zrušenie povolenia a to tým, že sa legislatívne jasne upraví porušenie tohto ustanovenia ako jedna z dôvodov na zrušenie povolenia.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovenské opatření proti...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
29.06.2015

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení ...

PharmDr. Ján Valjan
26.06.2008

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Ondrej Sukeľ: P...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
11.11.2014

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové...

PharmDr. Tibor Czuľba
20.04.2011

PharmDr. Ján Valjan

(Ne)povinné členství v K...

PharmDr. Ján Valjan
30.09.2008

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové...

PharmDr. Tibor Czuľba
18.04.2011

PharmDr. Ján Valjan

Další zazděná lékárna, p...

PharmDr. Ján Valjan
04.12.2009

PharmDr. Ján Valjan

I na Slovensku máme řadu...

PharmDr. Ján Valjan
10.11.2010

PharmDr. Ján Valjan

Přípravky s pseudoefedri...

PharmDr. Ján Valjan
31.08.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Nepovinné členství vytvá...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
12.10.2015

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize
ISSN 1214-0252 | Copyright © 2000-2017, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace: ověřit.