Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Pro distributora nebude zajímavé preferovat nějakou lékárnu, protože se k léčivu dostane kdykoli díky emergentnímu systému

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA o emergentním systému či souvislosti německých rabatových a rámcových smluv s pojišťovnami s paralelním vývozem z Česka.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov I.

Vloženo: 03.11.2007, 17:52 | Čteno: 10962×

Sieť lekární

Zákon č. 140/1998 Z.z. - § 35 ods. 6:
„Fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejných lekární.” Je zrejmé, že uvedené ustanovenie zákona má za cieľ zabrániť vytvoreniu veľmi silných reťazcov verejných lekární, ktoré môžu nadobudnúť monopolné postavenie v oblasti poskytovania lekárenskej starostlivosti, na čo by v konečnom dôsledku doplatil predovšetkým pacient. Zmyslom tohto ustanovenia je teda predovšetkým podpora konkurenčného prostredia medzi jednotlivými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, ktoré by bolo ohrozené vznikom sietí resp. reťazcov verejných lekární. Snahu zákonodarcu o zabránenie vzniku sietí lekární potvrdzuje aj skutočnosť, že v návrhu novely zákona č. 140/1998 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.8.2005 sa navrhovalo aj vypustenie § 35 ods. 6, avšak v záujme zachovania konkurenčného prostredia toto ustanovenie zostalo aj naďalej v platnosti.
Je všeobecne známe, že na Slovensku dochádza k obchádzaniu tohto ustanovenia zákona. Existuje viac nemenovaných obchodných spoločností, ktoré používajú priamo vo svojich reklamných kampaniach a prospektoch označenie „sieť lekární”. Už samotné takéto označenie je v rozpore s citovaným ustanovením zákona o liekoch. Lekárne patriace do takýchto sietí sú spravované jednou materskou spoločnosťou. Z výpisov z obchodného registra jednotlivých držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach spravovaných materskou spoločnosťou je zrejmé personálne prepojenie, keď členmi štatutárnych orgánov prípadne aj spoločníkmi držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sú tie isté osoby, prípadne jediným spoločníkom držiteľa povolenia je jedná a tá istá obchodná spoločnosť.
Vzhľadom k vyššie uvedenému sa SLeK obrátila na samosprávne kraje s konkrétnym podnetom na prešetrenie postupu obchodnej spoločnosti Cityfarma Slovakia, a.s., ktorá verejne používa označenie „1. slovenská sieť lekární” a žiadala o uskutočnenie potrebných právnych krokov vedúcich k náprave popísaného protiprávneho stavu a to z dôvodu porušovania ustanovenia § 35 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
Z obsahu odpovedí jednotlivých samosprávnych krajov vyplýva, že zákon č. 140/1998 Z.z. neupravuje personálnu previazanosť v rámci rôznych právnických osôb a že jednotlivé povolenia boli vydané v zmysle platnej právnej úpravy a vzhľadom na to, že ide o samostatné právnické osoby, nie je možné zo strany VÚC pri splnení podmienok nevydať rozhodnutie. Podľa jedného samosprávneho kraja, z výpisov z obchodného registra jednotlivých držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach môže byť predpoklad, že sú personálne prepojené, ale to nie je dostatočný právny dôvod na zrušenie povolení jednotlivým lekárňam. Niektoré samosprávne kraje sa s touto vecou obrátili priamo na Protimonopolný úrad SR alebo odporučili komore konzultovať túto záležitosť s PMÚ.
Na základe uvedených odpovedí samosprávnych krajov sa SLeK obrátila s podnetom na Protimonopolný úrad SR. Podľa stanoviska PMÚ SR, spoločnosť Cityfarma Slovakia, a.s. (ďalej len „Cityfarma”) je majetkovo alebo personálne prepojená so spoločnosťami zaradenými do siete lekární spoločnosti Cityfarma, t.j. vytvárajú jednu ekonomickú skupinu. V tomto konkrétnom prípade ide o také správanie podnikateľov, ktorí predstavujú jednu ekonomickú entitu... Ak existuje vzájomný vzťah medzi podnikateľmi, ktorý je založený na princípe ekonomického prepojenia, títo podnikatelia sa považujú za jeden ekonomický subjekt a ak došlo k uzatvoreniu dohody medzi podnikateľmi, tá sa hodnotí ako dohoda o rozdelení - rozvrhu vnútorných činností podnikateľov...”
V súvislosti s vyššie uvedeným ostáva teda nezodpovedaná otázka : „Sú na Slovensku siete lekární?” Je zrejmé, že príslušné štátne orgány, ktoré sú oprávnené touto problematikou sa zaoberať a vyvodzovať v prípade zistenia porušenia právnych predpisov nejaké sankčné dôsledky, sa touto problematikou zaoberajú len na základe návrhu iného subjektu a zákon a skutkový stav si vysvetlia tak, aby to nemuseli byť práve oni, čo trestajú dotknuté, ekonomicky zväčša veľmi silné subjekty.

Na ten istý podnet týkajúci sa siete lekární:
 • samosprávny kraj odpovedá v tom zmysle, že sieť neexistuje, lebo sa jedná o samostatné právnické osoby a na druhej strane
 • sa PMÚ SR v tej istej veci vyjadrí, že sa jedná o jednu ekonomickú entitu, a preto nie je ani tento orgán oprávnený konať.
Za účelom zabránenia takéhoto účelového výkladu zákona a vzniku ďalších sietí lekární SLeK navrhlo zmenu zákona č. 578/2004 Z.z. ako aj zákona č. 140/1998 z.z. nasledovne:
 • V zákone č. 578/2004 Z.z. navrhuje doplniť § 6 ods. 3 :
  „(3) Verejná sieť poskytovateľov, ktorí poskytujú lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu 9a) je usporiadanie verejne dostupných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v súlade s podmienkami usporiadania verejne dostupných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti (ďalej len „podmienky usporiadania)” na území príslušného samosprávneho kraja, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná lekárenská starostlivosť s prihliadnutím na počet obyvateľov daného územia a geografické pokrytie daného územia.”s demografickými kritériami, ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.”
 • V zákone č. 140/1998 Z.z. navrhuje doplniť § 35 o ods. 17 a 18:
  „(17) Fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach, vo výdajniach zdravotníckych pomôcok a vo verejných lekárňach zriadených ako výučbové základne, ak sú splnené podmienky usporiadania verejne dostupných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti (ďalej len „podmienky usporiadania”) na území príslušného samosprávneho kraja, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná lekárenská starostlivosť s prihliadnutím na počet obyvateľov daného územia a geografické pokrytie daného územia.”
  „(18) Podmienky usporiadania podľa odseku 18 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.”
 • V zákone č. 140/1998 Z.z. navrhuje v § 35 doplniť ods. 6 tak, že za doterajší text sa vkladá text:
  „Zmluvy obsahom ktorých je dohoda riadení a prevádzkovaní viacerých verejných lekární, pobočiek verejných lekární alebo nemocničných lekární sú zakázané.”
Cieľom týchto ustanovení je zabrániť neobmedzenému zriaďovaniu lekární, ktoré v minulých rokoch neprinieslo očakávaný prínos v o zvýšení kvality poskytovania lekárenskej starostlivosti. Dôsledkom neobmedzeného vzniku poskytovateľov lekárenskej starostlivosti je porušovanie právnych predpisov alebo ich obchádzanie. Napríklad vznik tzv. sieti lekární v rozpore so zákonom o liekoch, porušovanie zákona o reklame, poskytovanie naturálnych a finančných rabatov v rozpore so zákonom o liekoch. Všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstvo zdravotníctva stanoví podmienky usporiadania tak, aby verejná sieť lekárenskej starostlivosti bola tvorená s ohľadom na počet obyvateľov príslušného územia a chorobnosťou a úmrtnosťou obyvateľov príslušného územia a s ohľadom na adekvátne rozmiestnenie poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na danom území. Uplatnenie podmienok usporiadania nebude ma dopad na súčasných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti. V ojedinelých prípadoch, kedy bude skutkový stav odporovať podmienkam usporiadania príde k zosúladeniu postupným prirodzeným zánikom poskytovateľov.
V § 35 SleK navrhol doplniť ods. 6 z dôvodu, že doterajšie znenie zákona je v praxi obchádzané vytváraním reťazcov lekární prostredníctvom obchodných spoločností ovládaných a riadených jednou obchodnou spoločnosťou. Navrhované ustanovenie sleduje vytvorenie podmienok na postihovanie porušovanie tohto ustanovenia zákona.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Ondrej Sukeľ: P...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
11.11.2014

PharmDr. Ján Valjan

Lékárnický dům, Krizový ...

PharmDr. Ján Valjan
26.03.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárni...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
19.10.2015

PharmDr. Ján Valjan

(Ne)povinné členství v K...

PharmDr. Ján Valjan
30.09.2008

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovenské opatření proti...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
29.06.2015

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovenští lékárníci potv...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
26.11.2018

PharmDr. Ján Valjan

Řízená péče a postavení ...

PharmDr. Ján Valjan
26.06.2008

PharmDr. Ján Valjan

Přípravky s pseudoefedri...

PharmDr. Ján Valjan
31.08.2009

PharmDr. Ján Valjan

Další zazděná lékárna, p...

PharmDr. Ján Valjan
04.12.2009

PharmDr. Ján Valjan

Slovenská lékárnická kri...

PharmDr. Ján Valjan
24.11.2008

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.