Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Úhradové soutěže pouze přesouvají rozhodovací pravomoc jinam, prostor pro marže je velmi limitní

Druhá část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…zprávy z farmacie, které jinde nenajdete!

apaSLOVENSKÉ PASTORÁLE
V této části uveřejňujeme glosy a komentáře slovenského kolegy lékárníka PharmDr. Jána Valjana, někdejšího prezidenta Slovenské lékárnické komory (popř. jím doporučené příspěvky jeho kolegů), které leccos napovídají o lékárenské situaci na Slovensku. Rubrika pokračuje od roku 2008 pod názvem „Hovory ze Slovenska“ v podcastové formě na webu Lékárenský PODCAST.

Legislatívne návrhy SLeK na zamedzenie obchádzania a porušovania právnych predpisov IV.

Vloženo: 09.11.2007, 06:12 | Čteno: 10077×

Zľavy a rabaty

§ 36 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie poskytovať ani prijímať zľavy a rabaty v naturáliách.” § 45, ods. 1 zákona č. 577/2004 Z.z.:
„Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.” § 36 ods. 2 písm w) zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný vyberať od pacientov úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo výške podľa osobitného predpisu.” § 36 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z.:
„Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti nesmie vyberať finančnú úhradu za výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, za ktoré prislúcha finančná úhrada podľa osobitného predpisu, okrem prípadu, ak lekár na základe písomného súhlasu pacienta vyznačí na lekárskom predpise v časti Hradí pacient finančnú úhradu pacienta, ani vyberať finančnú úhradu v nesprávnej výške.” V posledných rokoch sa u viacerých poskytovateľov uplatňuje tzv. vernostný systém bonifikácie pacienta za výber liekov a za nákup doplnkového sortimentu. Uplatnením vyššie popísaného postupu dochádza k porušeniu všetkých uvedených zákonných ustanovení. Takto postupujúci držitelia však obchádzajú uvedené zákonné ustanovenia takým spôsobom, že na pokladničnom doklade uvedú správnu sumu doplatku pacienta aj poplatku sa služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale od pacienta inkasujú odlišnú (nižšiu) sumu.

SLeK sa domnieva, že takýto spôsob motivácie klienta vedie k:
  • neúčelnej spotrebe liekov,
  • narúšaniu princípov kategorizácie a liekovej politiky štátu,
  • neoprávnenému využívaniu verejných zdrojov,
  • narúšaniu významu regulačných poplatkov,
  • narúšaniu hospodárskej súťaže (poskytovateľ dodržiavajúci zákonné pravidlá je v konkurenčnej nevýhode)
Štát, ktorý kompetenciou danou Ministerstvu zdravotníctva reguluje ceny liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, výšku úhrady zdravotnou poisťovňou a percentuálnu výšku doplatku pacienta ako aj výšku a obsah regulačných poplatkov, takto stráca všetky tieto regulačné nástroje, ktoré sa dostávajú do rúk ekonomicky silných skupín. Zmyslom týchto nástrojov a celej regulácie je efektívne využitie vzácnych zdrojov v procese používania liekov a zdravotníckych pomôcok. Porušovaním týchto princípov sú narušené základné princípy na ktorých je postavený systém celého zdravotníctva a štát postupne stráca možnosti priameho ovplyvňovania tohto segmentu.
V súvislosti s poskytovaním rozličných zliav a rabatov či už vo forme zákazníckych kariet alebo vo forme odpúšťania doplatkov na lieky alebo poplatkov za spracovanie receptu sa SLeK obrátila v konkrétnych prípadoch s konkrétnymi podnetmi na zdravotné poisťovne a na príslušné štátne orgány - VÚC, MZ SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ŠUKL.
Úrad pre dohľad sa podnetom ohľadne lekárne v Čachticiach, ktorá nevyberala doplatky od pacientov vôbec nezaoberal.
MZ SR a VÚC sa k podnetom týkajúcom sa lekárne v Čachticiach vyjadrili v tom smere, že predmetný podnet zaradili do výkonu kontrolnej a dozornej činnosti v roku 2007.
ŠUKL sa vyjadril, že kontrolou zistili, že pacienti so zákazníckou kartou platili len 5 Sk za každý recept, doplatky boli na bločku z pokladnice uvedené, avšak pacientom boli odpustené. V lekárni boli voľne uložené letáčiky propagujúce zákaznícke karty a na dverách lekárne bol oznam o akcii bez doplatku, ktorá mala pokračovať do 30.6.2007 a taktiež plagát o akcii na jún 2007. Záver ŠUKLu bol taký, že doplatky na bločku z registračnej pokladne boli uvádzané a to že neboli v skutočnosti vybrané a teda sa v pokladnici nenachádzajú nie je predmetom posudzovania zo strany ŠUKL. Preto § 36 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z. ani § 19 ods. 1 zákona č. 577/2004 nebol porušený. Taktiež ŠUKL nezistil porušenie § 45 zákona č. 577/2004 Z.z., lebo pomer úhrady a poisťovne a pacienta ostal zachovaný (bolo to tak na bločku).
Daňový úrad sa podľa svojho písomného vyjadrenia podnetom o postupe lekárne v Čachticiach zaoberá, avšak o výsledku šetrenia nie je oprávnený SLeK informovať.
Zdravotné poisťovne sa v obdobnom prípade vyjadrili, že poskytovateľovi hradia z celkovej ceny lieku sumu, ktorú má podľa zoznamu liekov uhradiť a nekontroluje, či poskytovateľ žiada doplatok od poistenca alebo nie.

Za účelom zabráneniu obchádzania citovaných ustanovení zákonov SLeK navrhla nasledovné zmeny:
  • Zmenu vyhlášky č. 198/2001 Z.z. a to tak, že v § 31 sa dopĺňajú ods. 10 až 13: 10. „Výdaj liekov nesmie byť viazaný na poskytnutie alebo prijímanie naturálnych alebo finančných rabatov. 11. Poskytovanie naturálnych darov v súvislosti s výdajom liekov je obchádzaním zákona (§ 35 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z.). 12. Poskytovanie finančných darov v súvislosti s výdajom lieku bez zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca je obchádzaním zákona (§ 45 ods. 1 zákona č. 577/2004 Z.z.). 13. Reklama, ktorej obsahom je verejný prísľub poskytnutia finančného alebo naturálneho rabatu alebo daru v súvislosti s výdajom liekov je obchádzaním zákona (§ 8 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 147/2001 Z.z.).”
  • Zmenu § 36 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z.z. v tom zmysle, že doterajší ods. 6 sa dopĺňa o vetu:
    „Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom na zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.”
Poskytovaním akejkoľvek finančnej úhrady za výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok môže dôjsť ku súťaženiu medzi poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti na inej báze ako prostredníctvom neustáleho zvyšovania kvality a kvantity lekárenskej starostlivosti. Cieľom tohto návrhu je vyjasnenie postupu orgánov príslušných na zrušenie povolenia a to tým, že sa legislatívne jasne upraví porušenie tohto ustanovenia ako jedna z dôvodov na zrušenie povolenia.
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ján Valjan

Nevybírání regulačního p...

PharmDr. Ján Valjan
25.02.2009

PharmDr. Tibor Czuľba

Reforma slovenské lékové...

PharmDr. Tibor Czuľba
18.04.2011

PharmDr. Ján Valjan

Konec bonusů za recepty ...

PharmDr. Ján Valjan
29.09.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovensko regulovat vlas...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
23.02.2018

PharmDr. Ján Valjan

SLeK začala odebírat lic...

PharmDr. Ján Valjan
10.06.2009

PharmDr. Ján Valjan

(Ne)povinné členství v K...

PharmDr. Ján Valjan
30.09.2008

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárni...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
19.10.2015

PharmDr. Ján Valjan

I na Slovensku máme řadu...

PharmDr. Ján Valjan
10.11.2010

PharmDr. Ján Valjan

Rozhodnutí Evropského so...

PharmDr. Ján Valjan
08.06.2009

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Slovenské opatření proti...

PharmDr. Ondrej Sukeľ
29.06.2015

Artist page APATYKÁŘ® v iTunes [nové okno]
apaVZPOMÍNÁTE?
Slovenská lékárnická krize

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.